تهران، خ ولی عصر، خ خلیل زاده، شماره22

88885341

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما در ارتباط باشید

صبا برودت پارس
Saba   Boroodat  Pars

کندانســورهای فريــونی

کندانســورهای فريــونی  هواخنــک  شــرکت صــبا بــرودت پــارس بــر اســاس اســتاندارد 460-2000 ARI و در ســه نوع HORIZONTAL ، VERTICAL و TYPE-V ساخته می شوند. کندانســورفريــونی هــواخنــک ســازگار بــا مبــرد خــانواده فريــون هــا و  مناســب بــرای تهويــه مطبــوع، ســردخانه  زيــر صــفر، ســردخانه بــالای صــفر، ســردخانه گوشــت، ســردخانه مــرغ، ســردخانه مــاهی و ميگــو، ســردخانه ميــوه و ســـبزيجات، ســـردخانه نگهـــداری دارو و تونـــل انجمـــاد جهـــت کـــارکرد در شـــرايط آب و هـــوايی معتـــدل و گـــرم وخشک با دماهای 20 تا 55 درجه سانتيگراد است.
کندانســور فريــونی هــوا خنــک صــبا دارای بدنــه ای مســتحکم و مقــاوم در برابــر تــأثيرات عوامــل جــوی و خــوردگی بــوده و گزينــه ای بســيار مناســب جهــت اســتفاده در شــرايط آب و هــوايی ســخت مــی باشــد. بدنــه کندانســور از جــنس ورق آهــن پــيش گــالوانيزه بــا پوشــش رنــگ الکترواســتاتيک مــی باشــد کــه ضــريب ســرعت خــوردگی و پوسـيدگی دسـتگاه را بـه حداقل ممکن مـی رسـاند.  
کندانســـور روی يـــک شاســـی از جـــنس ورق گـــالوانيزه بـــا رنـــگ الکترواستاتيک قرار می گيرد. کويــل کندانســور فريــونی هــوا خنــک ســاخته شــده از لولــه هــای مســی و فــين هــای آلومينيــومی بــا الگوهــای موجــدار سينوســی است.
فاصــله بــين فــين هــا و لولــه هــا بــه روش اکســپند مکــانيکی بــه حــداقل رســيده و ضــريب انتقــال حـرارت را در ايـن کويـل هـا تـا حـد چشـمگيری افـزايش داده اسـت. فاصـله فـين هـا مـیتوانـد 3 يـا 4 ميليمتـر انتخـاب شود. کندانسـور فريـونی صـبا بـا مبردهـایA404-R , A134-R , 502R , 507R و 22R  سـازگار است.
کندانسورها با گاز نيتروژن تا فشار 420 psi مورد تست قرار می گيرند.
هــوادهی در کندانســور فريــونی هــوا خنــک بــا اســتفاده از الکتــروفن هــای دور معکــوس ســردخانه ای از نــوع آکســيال و از برنــدهایROSENBERG  و يــا EBM آلمــان بــا کمتــرين صــدای ممکــن انجــام مــی شــود. کــلاس حفــاظتی فـن کندانسـور هـا 54IP  بـوده و دارای يکسـال گـارانتی مـی باشـند. قطـر فـن هـا از 30 تـا 63 سـانتيمتر متناسـب بـا ظرفيـت هـر کندانسـور انتخـاب مـی گـردد
​​​​​​​ همچنـين مشخصـات الکتريکـی فـن هـا 380 Hz/50vيـا 220 Hz/50v می باشد که در جعبه تقسيم تعبيه شده روی بدنه کندانسور سر بندی می شوند. 

​​​​​​​

سبد خرید